دسته: منابع انسانی

قانون سه در استخدام

اول، قبل از آنکه تصمیم به استخدام کسی بگیرید، با او دست‌ کم سه بار مصاحبه استخدامی کنید. اولین بار که با یک داوطلب استخدام مصاحبه می‌کنید{...}

اسرار دره‌ سیلیکون

وقتی عمویم در نیویورک درگذشت، من در کالیفرنیا بودم. چند نفر از اطرافیانم توصیه کردند ضرورت ندارد برای حضور در مراسم تدفین و سوگواری این راه طولانی{...}

مدل ۴P ، مدلی برای ارزشمندی سازمانی

p1: مرحله‌ی آسیب شناسی، که در دو سطح قابل بررسی است. یکی وضعیت سازمان و کارکنان آن و دیگری بررسی وضعیت خانواده‌های کارکنان.{...}

ساختار سازمانی و الگوی ارزشمندی سازمانی

زبان بدن سازمان مفهومی است که می‌تواند نظم، بی نظمی، اقتدار آشفتگی، حاکمیت منطق یا حاکمیت احساس را در کنار قالب‌های ذهنی که بر سازمان{...}

مقالات ویژه اعضا

دسته ها

error: Content is protected !!